حافظ ...

سحرم دولت بیدار به بالین آمد

گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد

قدحی درکش و سر خوش به تماشا بخرام

تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

/ 2 نظر / 2 بازدید

شاهدش قشنگ تر است: نه هر که چهره برافروخت دلبری داند نه هر که آینه سازد سکندری داند