شیشلیک ...

چه حسی بهت دست می ده وقتی با لباس پلوخوری رفتی شاندیز می بینی 20 - 30 تا دختر مدرسه ای با روپوش خاک و خولی مدرسه ردیف می آن تو ، همه میشینن دور یه میز و همه از دم شیشلیک سفارش می دن اونم نه 2 تا یکی !!!

اونوقت اینا بزرگ بشن چی می شن ؟

اونوقت یاد دوران مدرسه خودمون  می افتم که یه ماه پول تو جیبیمون رو جمع می کردیم و تازه از یکی هم یه ذره قرض می گرفتیم تا به چندتا دوست صمیمیمون بستنی بدیم .

پینوشت : نمی دونم صاحب رستوران از تعداد زیادی مشتری خوشحال شد یا از افت کلاس یهویی مهموناش ناراحت ؟!

/ 2 نظر / 7 بازدید

اولا دلشون بخواد ژولشون از این را در میاد بعد هم چه عیبی داره به همون نسبت که قیمت ها رفته بالا تفریحات هم رفته بالا[نیشخند]

پولشون[نیشخند]sorry