نبرد در آسمانها ...

دیشب در آسمانها نبردی بر پا بود !

باز هم

شیاطین قصد رخنه به بارگاه قدسی را داشتند تا راز آنرا بیابند ...

باز هم

خداوند فرشتگان را فرستاد تا شیاطین را دور کنند و نبردی آغاز شد که از ابتدا پیروز آن معلوم بود...

باز هم

فرشتگان شهابهای آتشین را به سوی شاگردان شیطان راهی کردند ..

باز هم

آسمان نبردی را به خود دید و به خود بالید  که خزانه دار اسرار ملکوتی است ...

باز هم

انسان به بالا نگاه کرد و دید که آسمان چشم به راه حضور اوست ...

باز هم

امید از آتشکده ی عشق به آسمانها رفت و از آنجا بر همگان باریدن گرفت ...

باز هم

شب با نوری که از آنسوی منفذ های پرده ی آسمان و از آن لیلی زیبارو ناشی می گشت ، چون روز روشن شد ...

باز هم

شعله های آتش در برابر زیبایی ستارگان سر تعظیم فرو آوردند و ترجیح دادند خود نیز به آسمان پر بکشند ...

دیشب آسمان تجلیگاه خدا بود

/ 1 نظر / 3 بازدید
امین

منم رفتم تماشا ولی هوا ابری بود ... ((: