چت ...

طرف رفته پژوهشکده از استادش بخواد پاسش کنه ، تا استاد کارش تموم بشه ، لب تابش رو باز کرده status می ذاره AT LAB !!!!

/ 2 نظر / 7 بازدید
جوانه

دیدم اینجا خالیه،گفتم بیام مزین کنم![پلک] روزت مبارک عزیزم[لبخند]

ها ها ها!