کپی ...

این کپی این دانشکده بر خلاف دانشگاه قبلی ام ، بسیار کند و ... است . امروز یک دفتر بردم دادم کپی . یک دفتر آبی رنگ ، گفت تا ۵ آماده می شود . ۴ بود که سر زدم و دیدم هنوز دارد کپی می کند . گفت بعد بیا . ۵ که آمدم هنوز روی دفتر من کار می کرد . گفت دستگاه خراب شد و مجبور شدم درستش کنم . منتظر شدم . آخرش دیدم یک کوه کاغذ تحویلم داد ؛ گفت ۵ سری گرفتم !! متعجب گفتم که من فقط ١ سری می خواستم ، گفت که از شانس بدش یک کاغذ افتاده بوده روی دفتر که نوشته بوده ۵ سری . عجله داشتم و برای همین بدون اینکه چک کنم گفتم که می برم یک سری خود را بر می دارم ، فردا باقی را برایتان می آورم . حالا آمده ام ، می بینم نه دفتر ، دفتر من است نه کپی ها !!! دفتری که دارای مشابهت ١٠٠ درصدی با دفتر من بوده را برداشته و کپی کرده ... بعد داده به من و احتمالاً دفتر من را با کپی های من داده به صاحب این دفتر !!! فردا بروم مانده ام چه بگویم ... فقط امیدوارم دفترم هنوز آنجا باشد ...

/ 1 نظر / 8 بازدید

مانده تا بفهمی علم و صنعت گندترین جای دنیاست!!