بچه های این دوره زمونه ...

پای وب کم با جوانه نشسته ایم داریم با خواهر 7 ساله ی من در ایران صحبت می کنیم. می گوید در مدرسه شان هر کدام یک قایق ساخته اند. قرار است قایق ها را به مسابقه بگذارند. دنبال اسم می گردد برای قایقش. از ما نظر می خواهد.

من می گویم بگذار کلک ...

می گوید کلک یعنی چی ؟ این که اسم نیست. جوانه می گوید چرا به بعضی قایقها کلک هم می گویند. می گوید نه خیر، قایق به انگلیسی می شود canoe !!!

/ 0 نظر / 4 بازدید