انگار داره می شه ...

وقتی که عشق آخر تصمیمش و بگیره

کاری نداره زوده یا حتی خیلی دیره

ترسیده بودم از عشق ، عاشق تر از همیشه

هر چی محال می شد با عشق داره می شه

انگار داره می شه

تولدت مبارک قلب

/ 2 نظر / 12 بازدید
Alireza

I think I approximately know what <harmony> is! but I haven't found out it's necessary or emergency! I've written something about...