نورالدین ...

چرا نورالدین ؟‌

چرا نورالدین ؟‌

نورالدین مهربون بود ... نورالدین آقا بود ... نورالدین ماه بود ... نورالدین عزیز بود ... نورالدین غریب بود ... نورالدین مظلوم بود ...  چرا نورالدین ؟

تو می دونی من چقدر نورالدین دوست داشتم ... حالا که نیست این رو داد می زنم ... امروز فقط وایسادم و نگاه کردم ... تو می دونی فرقش چیه !!!

* امروز عزیزی رو به خاک سپردم که شاید در ظاهر من و اون هیچ نسبت آنچنان صمیمانه ای با هم نداشتیم ... اما ... نورالدین ... عزیز بود پیش من ... خیلی ... نمی تونم ادامه بدم ...

/ 0 نظر / 3 بازدید