۵ گانه ...

۱. یکی از ایام مهم سال برای من همین روزهاست ... وقتی نارنگی ها نارنجی می شوند !

۲. پول ته جیب من همیشه هست ... به شرط آنکه شکمو نشوم ! پس نتیجه می گیریم جیب من همیشه خالی است !

۳. این روزها بدجوری دلم برای گوشی نازنینم تنگ شده البته دوربینش ! طفلکی به سبب تنبلی من در کشوی میزم خاک می خورد ، اما زنگ نمی خورد ! امروز که دست به دامن ۳۲۳۰ شدم جهت عکاسی از سوژه ای به حق زیبا ، جای خالی اش را بدجور حس کردم ...

۴. تیپ زده این رفته ایم دانشگاه ، از دربان دم در سالن مطالعه ، تا صمیمی ترین دوستان ما را با گارد ویژه اشتباه گرفته اند !!! ما هم خوشمان آمد ! شاید بی خیال علم شویم برویم در ارتش ! کلاهش را داریم ، ست مشکی اش را هم ... باقی چیزها هم حل می شود !

۵. نمی دانم چرا تا تصمیم می گیرم درس بخوانم خوابم می گیرد ! بهترین بخش سالن مطالعه ی دانشگاه همان فرشی است که آن گوشه انداخته اند !

/ 1 نظر / 2 بازدید
پرانديكاس

۱- يك توصيه : هيچ وقت در كتابخانه درس نخوان! ۲- اگه به فكر ارتش افتادي به حال آن ها هم كه بايد به حالشان فكر كرد، فكر كن!