پرواز به اوج

» ۱۳٩۳/٥/۱٧ :: گل نرگس یا نرگس گل ...
» ۱۳٩٢/٩/٧ :: پویا
» ۱۳٩٢/۳/۳٠ :: پرواز کلاغ ها ممنوع !
» ۱۳٩۱/۳/٢۸ :: ما، زمین، بی نظمی ...
» ۱۳٩۱/٢/۳ :: پرتغال نصفه ...
» ۱۳٩٠/۱٢/۱۳ :: گلدون ...
» ۱۳٩٠/۱٠/٢٤ :: حجاب ...
» ۱۳٩٠/۱٠/٢٢ :: شروع ...
» ۱۳٩٠/٧/٢٦ :: یه چیز خوب ...
» ۱۳٩٠/٧/۱۸ :: امواج ...
» ۱۳٩٠/٥/۱۸ :: اهل ریسک ...
» ۱۳٩٠/٥/۱٠ :: قشنگ ...
» ۱۳٩٠/۳/۱٠ :: from a Turkish guy!
» ۱۳٩٠/۳/٥ :: نمای خانه ی ما ...
» ۱۳٩٠/٢/٤ :: سالگرد...
» ۱۳٩٠/۱/٧ :: زندگی جدید ...
» ۱۳۸٩/٩/٢٢ :: شب آخر ترم ...
» ۱۳۸٩/٩/۸ :: حکایت ...
» ۱۳۸٩/۸/۱٤ :: دو روز با David M. Lee
» ۱۳۸٩/۸/۳ :: بچه های این دوره زمونه ...
» ۱۳۸٩/٧/۱٩ :: لاندائو ...
» ۱۳۸٩/٧/٧ :: قیافه ...
» ۱۳۸٩/٦/۱ :: دوباره درس ...
» ۱۳۸٩/٤/۱٠ :: عشق ...
» ۱۳۸٩/۳/٢٧ :: جام جهانی، اقتصاد و Vuvuzela ...
» ۱۳۸٩/۳/٢۳ :: پشه ...
» ۱۳۸٩/۳/٢٠ :: ماه عسل ...
» ۱۳۸٩/۳/۳ :: ۱۳۸٩/۳/۳
» ۱۳۸٩/٢/۱ :: قدم به قدم ...
» ۱۳۸٩/۱/٢٦ :: لقب مدرکی ...
» ۱۳۸٩/۱/۱۱ :: خیریه ...
» ۱۳۸٩/۱/٤ :: مرغ و خروس ...
» ۱۳۸٩/۱/۳ :: 1389 ...
» ۱۳۸۸/۱٢/٢٦ :: چهار شنبه سوری ...
» ۱۳۸۸/۱٢/٢٢ :: شغل خوب ، اقتصاد بد ...
» ۱۳۸۸/۱٢/۱٩ :: خبر بد ...
» ۱۳۸۸/۱٢/۱۳ :: انتخاب غلط ...
» ۱۳۸۸/۱٢/۱٢ :: قدم به قدم ...
» ۱۳۸۸/۱٢/٧ :: برو بمیر ...
» ۱۳۸۸/۱٢/٤ :: Unique International Statute Law
» ۱۳۸۸/۱٢/۳ :: انزجار ...
» ۱۳۸۸/۱۱/٢٩ :: قدم به قدم...
» ۱۳۸۸/۱۱/٢٧ :: قدم به قدم ...
» ۱۳۸۸/۱۱/۱۸ :: اخبار صحیح !!!
» ۱۳۸۸/۱۱/۱٢ :: سانسور خوب است ...
» ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ :: Can you speak english ؟
» ۱۳۸۸/۱۱/۸ :: بحران اقتصادی ...
» ۱۳۸۸/۱۱/٥ :: خصوصی سازی ...
» ۱۳۸۸/۱٠/٢٩ :: جوانه ...
» ۱۳۸۸/۱٠/٢٠ :: ما مردها و شما زنها ...
» ۱۳۸۸/۱٠/۱٦ :: کاربردهای اقتصادی نظریه ی بازی ها در مدیریت پروژه
» ۱۳۸۸/۱٠/۱٥ :: پیری ...
» ۱۳۸۸/۱٠/۱٢ :: بی شعور ...
» ۱۳۸۸/۱٠/٦ :: مکر خدا ...
» ۱۳۸۸/۱٠/٤ :: عاشورا می خواهد عاقل باشی ...
» ۱۳۸۸/٩/٢٥ :: پژوهش در ایران ...
» ۱۳۸۸/٩/۱۸ :: بروکراسی احمق ...
» ۱۳۸۸/٩/۱٤ :: چت ...
» ۱۳۸۸/٩/۸ :: شیشلیک ...
» ۱۳۸۸/٩/۳ :: فرهنگ پیچش ...
» ۱۳۸۸/۸/٢٩ :: فلسفه ی حفظ کردن !!!
» ۱۳۸۸/۸/٢٦ :: An educated man ...
» ۱۳۸۸/۸/٢٤ :: این داستان واقعی است ...
» ۱۳۸۸/۸/٢۱ :: آقای ساعتی به رحمت خدا رفتند ...
» ۱۳۸۸/۸/۱۱ :: مسعود رسام ...
» ۱۳۸۸/۸/٧ :: تولد ...
» ۱۳۸۸/٧/٢٦ :: گاف طبقاتی ...
» ۱۳۸۸/٧/٢٠ :: سیستم بدون خدا ...
» ۱۳۸۸/٧/۱۸ :: سیاست بی پدر و مادر ...
» ۱۳۸۸/٧/۱٤ :: پیر شدیم رفت D:
» ۱۳۸۸/٧/۱٠ :: این روزها ...
» ۱۳۸۸/٦/٢۸ :: بدبخت ...
» ۱۳۸۸/٦/٢۳ :: اصالت ...
» ۱۳۸۸/٦/۱٤ :: خودشیفته ...
» ۱۳۸۸/٦/٩ :: شهاب ...
» ۱۳۸۸/٦/٤ :: زن و وزارت ...
» ۱۳۸۸/٦/٢ :: احساس رضایت
» ۱۳۸۸/٥/۱۸ :: در مانده ام ...
» ۱۳۸۸/٥/۱٦ :: The road to freedom...
» ۱۳۸۸/٥/۳ :: ساعت بیولوژیکی /...
» ۱۳۸۸/٤/۳٠ :: امید ...
» ۱۳۸۸/٤/۱٤ :: What the Bleep!?: Down the Rabbit Hole
» ۱۳۸۸/٤/٤ :: 23 تموم شد !!!
» ۱۳۸۸/٢/۱۸ :: جامد ...
» ۱۳۸۸/٢/۱۳ :: عکس و شاعر ...
» ۱۳۸۸/٢/۱٢ :: The Big Bang Theory ...
» ۱۳۸۸/٢/٥ :: قفل زندگی ...
» ۱۳۸۸/۱/۳٠ :: فیزیک و متافیزیک ...
» ۱۳۸٧/۱٢/٢٧ :: حاجی فیروز ...
» ۱۳۸٧/۱٢/۱٩ :: درس ...
» ۱۳۸٧/۱٢/٧ :: روز سگی ...
» ۱۳۸٧/۱٢/٥ :: سر شلوغ ...
» ۱۳۸٧/۱٢/٢ :: ۱۳۸٧/۱٢/٢
» ۱۳۸٧/۱۱/٢٩ :: روش تدریس من و نتایجش !!!
» ۱۳۸٧/۱۱/٢۸ :: دهن ...
» ۱۳۸٧/۱۱/٢٤ :: Happy final ...
» ۱۳۸٧/۱۱/٢٢ :: جشنواره ...
» ۱۳۸٧/۱۱/٢۱ :: آقایان احمدی نژاد و خاتمی ( به ترتیب حروف الفبا ! )
» ۱۳۸٧/۱۱/٢٠ :: از هر در سخنی ...
» ۱۳۸٧/۱۱/۱٤ :: آقای پیچ گوشتی !!!
» ۱۳۸٧/۱۱/۱٢ :: لاشخورها به بهشت نمی روند ...
» ۱۳۸٧/۱۱/۸ :: بازی ممنوع ...
» ۱۳۸٧/۱۱/٥ :: آقای خفن !!!
» ۱۳۸٧/۱٠/۳٠ :: انگار داره می شه ...
» ۱۳۸٧/۱٠/۱٧ :: عطش ...
» ۱۳۸٧/۱٠/۱٧ :: پیشگو ...
» ۱۳۸٧/۱٠/۱۳ :: اعتماد ...
» ۱۳۸٧/۱٠/۱۱ :: غزه ، بریتانیا ، ما ...
» ۱۳۸٧/۱٠/۱٠ :: Greed...
» ۱۳۸٧/۱٠/٩ :: غزه ، مصر ، ما ...
» ۱۳۸٧/۱٠/۸ :: کپی ...
» ۱۳۸٧/۱٠/٦ :: تفنگ بازی با بوش ...
» ۱۳۸٧/۱٠/۳ :: حافظ ...
» ۱۳۸٧/٩/۳٠ :: فرعون احمق ...
» ۱۳۸٧/٩/٢۸ :: هواشناسی ...
» ۱۳۸٧/٩/٢٥ :: آنالیزهای یک مریض (2) ...
» ۱۳۸٧/٩/٢۳ :: آنالیزهای یک مریض ...
» ۱۳۸٧/٩/۱۸ :: سرماخوردگی ...
» ۱۳۸٧/٩/۱٦ :: Lovely notebook...
» ۱۳۸٧/٩/۱٢ :: Complex systems 2 ...
» ۱۳۸٧/٩/۱٠ :: Complex systems ...
» ۱۳۸٧/٩/٩ :: روز اول ...
» ۱۳۸٧/٩/۳ :: دیدار با اولیاء ...
» ۱۳۸٧/٩/۱ :: انگل ...
» ۱۳۸٧/۸/۳٠ :: It was hard ...
» ۱۳۸٧/۸/٢٦ :: خوشبختی ...
» ۱۳۸٧/۸/٢٥ :: بد شانسی ...
» ۱۳۸٧/۸/٢٤ :: دیالوگ ماندگار ...
» ۱۳۸٧/۸/٢۳ :: مسئولیت ...
» ۱۳۸٧/۸/۱٧ :: برگی از یک جوانه ...
» ۱۳۸٧/۸/۱٦ :: history ...
» ۱۳۸٧/۸/۱۳ :: کار خوب ...
» ۱۳۸٧/۸/۱۱ :: فردا صبح ...
» ۱۳۸٧/۸/۱٠ :: در ادامه !!!
» ۱۳۸٧/۸/۸ :: Great ...
» ۱۳۸٧/۸/٧ :: احمق !!!
» ۱۳۸٧/۸/٥ :: رمز یا password ...
» ۱۳۸٧/۸/٤ :: Advise ...
» ۱۳۸٧/٧/۳٠ :: یخزده ...
» ۱۳۸٧/٧/٢٩ :: دعوت ...
» ۱۳۸٧/٧/٢٧ :: مهر مادری ...
» ۱۳۸٧/٧/٢٢ :: CV ...
» ۱۳۸٧/٧/٢۱ :: خر تو گل ...
» ۱۳۸٧/٧/۱٥ :: سفید ...
» ۱۳۸٧/٧/۱٠ :: بیا عشق را زندگی کنیم ...
» ۱۳۸٧/٧/۸ :: فاز پرت و پلا ...
» ۱۳۸٧/٧/٤ :: ۱۳۸٧/٧/٤
» ۱۳۸٧/٦/٢٥ :: دوره ی کارشناسی !!!
» ۱۳۸٧/٦/٢۱ :: آدمهای معمولی ...
» ۱۳۸٧/٦/۱۸ :: user error ...
» ۱۳۸٧/٦/۱٢ :: برداشت آزاد ...
» ۱۳۸٧/٦/٦ :: کاندیداتوری ...
» ۱۳۸٧/٦/٤ :: من و بچه ها و روزبه ...
» ۱۳۸٧/٥/۱٩ :: المپیک و هویت ...
» ۱۳۸٧/٥/۱٤ :: مغازه ی مواد فروشی !!!
» ۱۳۸٧/٥/۱٠ :: ? how to write
» ۱۳۸٧/٥/۸ :: بعد از مدتها ...
» ۱۳۸٧/٤/٢٤ :: توهم ...
» ۱۳۸٧/٤/٢۱ :: گرایش ...
» ۱۳۸٧/٤/۱٩ :: کار جدید ...
» ۱۳۸٧/٤/۱٥ :: شکمو ...
» ۱۳۸٧/٤/۱٠ :: عنوان بی عنوان ...
» ۱۳۸٧/٤/۳ :: ٍESR ...
» ۱۳۸٧/٤/۱ :: هر کسی از " زن " خود شد یار من ...
» ۱۳۸٧/۳/٢٩ :: 22 ...
» ۱۳۸٧/۳/٢٧ :: بیداری ...
» ۱۳۸٧/۳/٢۳ :: بیمه ...
» ۱۳۸٧/۳/٢٢ :: last days of 22 ...
» ۱۳۸٧/۳/۱۱ :: وات آی سِی چوز ...
» ۱۳۸٧/۳/۸ :: عین خر تو گل !!!
» ۱۳۸٧/٢/۳۱ :: کنکور ارشد ...
» ۱۳۸٧/٢/٢۸ :: بنگ ...
» ۱۳۸٧/٢/٢۳ :: Unpredictable ...
» ۱۳۸٧/٢/۱۸ :: قدردانی ...
» ۱۳۸٧/٢/۱۱ :: دلتنگی ...
» ۱۳۸٧/٢/٩ :: به همین سادگی...
» ۱۳۸٧/۱/۳۱ :: خودکشی در دانشگاه شهید بهشتی ...
» ۱۳۸٧/۱/٢٥ :: 063 ...
» ۱۳۸٧/۱/٢٢ :: خدا رو شکر ...
» ۱۳۸٧/۱/۱٥ :: It was the best !
» ۱۳۸٧/۱/۱٠ :: سنتوری ...
» ۱۳۸٦/۱٢/٢٩ :: جوانه ی بهار
» ۱۳۸٦/۱٢/٢٢ :: وات تو دو ؟
» ۱۳۸٦/۱٢/٢٠ :: هویت ...
» ۱۳۸٦/۱٢/۱۱ :: فقر و دلقک ...
» ۱۳۸٦/۱٢/٢ :: از پایان تا آغاز ...
» ۱۳۸٦/۱۱/۱٩ :: اينم خودش كلي كاره ...
» ۱۳۸٦/۱۱/۱۱ :: ۱۰ گانه ...
» ۱۳۸٦/۱۱/٤ :: دانشگاه !‌!!
» ۱۳۸٦/۱٠/٢٩ :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٩
» ۱۳۸٦/۱٠/٢٥ :: ُTimes without farsi ...
» ۱۳۸٦/۱٠/٢۱ :: ایمن شیطون می شود...
» ۱۳۸٦/۱٠/۱٤ :: ‌Big ...
» ۱۳۸٦/۱٠/٩ :: چپ یا راست ؟‌ مسئله این است !
» ۱۳۸٦/۱٠/٥ :: گشنه !!!
» ۱۳۸٦/٩/٢٠ :: Spy game ...
» ۱۳۸٦/٩/۱۱ :: حلول ...
» ۱۳۸٦/٩/۳ :: پله پله ...
» ۱۳۸٦/۸/٢٤ :: ۵ گانه ...
» ۱۳۸٦/۸/٢٠ :: پرت و پلا ...
» ۱۳۸٦/۸/۱٧ :: درد ...
» ۱۳۸٦/۸/٥ :: ۲۰۰۰۰ ...
» ۱۳۸٦/٧/٢٥ :: خاطره ...
» ۱۳۸٦/٧/۱٥ :: خاک بر سرمون ...
» ۱۳۸٦/٧/٧ :: عشق و اعتیاد !!!
» ۱۳۸٦/٧/۱ :: من و کشتیم ...
» ۱۳۸٦/٦/۳٠ :: virtual world 2 ...
» ۱۳۸٦/٦/٢٢ :: virtual world...
» ۱۳۸٦/٦/۱۸ :: پیری ...
» ۱۳۸٦/٦/۱٥ :: قرمز ...
» ۱۳۸٦/٦/۱۳ :: وقتی من کثیف می شوم ...
» ۱۳۸٦/٦/٦ :: نما ...
» ۱۳۸٦/٥/٢۱ :: حقیقت ...
» ۱۳۸٦/٥/۱٠ :: نیاز ...
» ۱۳۸٦/٥/٧ :: رویاهای دودی ...
» ۱۳۸٦/٤/۳۱ :: خبر ...
» ۱۳۸٦/٤/٩ :: دزد می گیریم ...
» ۱۳۸٦/۳/٢۱ :: زندگی ...
» ۱۳۸٦/٢/٢٦ :: آخرین نت ...
» ۱۳۸٦/٢/٢۱ :: ستاره ، من ، چشم ...
» ۱۳۸٦/٢/۱٩ :: تپه ماهور ...
» ۱۳۸٦/٢/٦ :: روزهای تاریک ...
» ۱۳۸٦/۱/٢٥ :: I am a student ...
» ۱۳۸٥/۱٢/٢٩ :: ۱۳۸٥/۱٢/٢٩
» ۱۳۸٥/۱٢/٢٧ :: نورالدین ...
» ۱۳۸٥/۱٢/۱٥ :: میم مثل رسول ...
» ۱۳۸٥/۱٢/٧ :: دوست یک روزه ...
» ۱۳۸٥/۱۱/٢٤ :: طعم تلخ پرتغال ...
» ۱۳۸٥/۱۱/۱٧ :: کلی هیجان ...
» ۱۳۸٥/۱۱/۱٥ :: یه دسته گل رز قرمز ( سفیدش رو بیشتر دوست دارم ) ...
» ۱۳۸٥/۱۱/۱٤ :: خبر جدید ...
» ۱۳۸٥/۱۱/٧ :: ... I won't give up ...
» ۱۳۸٥/۱٠/۳٠ :: بهترین دانش آموز ...
» ۱۳۸٥/۱٠/٢۱ :: روزگار من ...
» ۱۳۸٥/۱٠/۸ :: گاهی ...
» ۱۳۸٥/٩/٢٩ :: پرده ی آخر ...
» ۱۳۸٥/٩/٢٦ :: ... Circle of life ...
» ۱۳۸٥/٩/٢٠ :: ...
» ۱۳۸٥/٩/٧ :: شیر کاکائو با طعم تنهایی ...
» ۱۳۸٥/۸/۳٠ :: ...
» ۱۳۸٥/۸/٢٤ :: بوی گُل ، بوی خاک ...
» ۱۳۸٥/۸/۱۳ :: دم آخر ...
» ۱۳۸٥/٧/۱٢ :: ...
» ۱۳۸٥/٦/٢٢ :: راننده های تیزهوش ...
» ۱۳۸٥/٦/۱۳ :: من عصبانیم ...
» ۱۳۸٥/٦/۱٢ :: ز مثل زندگی ...
» ۱۳۸٥/٦/۳ :: دختر ، پسر ، دعوا ...
» ۱۳۸٥/٥/۳٠ :: آن کبوتر آنجا ...
» ۱۳۸٥/٥/٢٥ :: ... To be a king
» ۱۳۸٥/٥/۱٢ :: پرواز می کنم ...
» ۱۳۸٥/٥/۱٠ :: آخرین واقعه ...
» ۱۳۸٥/٥/۸ :: اخلاق سگی ... اخلاق ماری
» ۱۳۸٥/٥/٥ :: برگشتم ...
» ۱۳۸٥/٤/٢٥ :: اون شب هذیون می گفتم ...
» ۱۳۸٥/٤/۱٤ :: بنه گراتسیه ...
» ۱۳۸٥/۳/٢٩ :: يک قدم تا مرگ ...
» ۱۳۸٥/۳/٢٢ :: فقط برای تو ...
» ۱۳۸٥/۳/۱٢ :: فقط یک اتفاق ...
» ۱۳۸٥/۱/۳٠ :: دور و نزدیک...
» ۱۳۸٥/۱/٢٦ :: بوی گل نرگس ...
» ۱۳۸٥/۱/٢٠ :: قمار عشق ...
» ۱۳۸٥/۱/۱٧ :: سایه ی خشکیده ...
» ۱۳۸٥/۱/۱٠ :: سفرنامه یا قصه های من و جدم کوروش (۲) ... عیدی شما ...
» ۱۳۸٥/۱/۸ :: سفرنامه یا قصه های من و جدم کوروش (۱)
» ۱۳۸٥/۱/٧ :: قالب جدید ...
» ۱۳۸٥/۱/٧ :: sms ای از آینده ...
» ۱۳۸٤/۱٢/۸ :: من و قاصدک ...
» ۱۳۸٤/۱۱/٢٤ :: یه سؤال ...
» ۱۳۸٤/۱۱/٢٢ :: ۱۳۸٤/۱۱/٢٢
» ۱۳۸٤/۱۱/۱٩ :: عاشورا ، فردا ، کربلا ، غوغا
» ۱۳۸٤/۸/۱٩ :: کاغذ کاهی ...
» ۱۳۸٤/۸/۳ :: شب قدر ...
» ۱۳۸٤/٧/٢٤ :: درس امروز : اصفهان تحلیلی
» ۱۳۸٤/٧/٢٤ :: دوباره سلام ...
» ۱۳۸٤/٦/٢٠ :: زندگی ...
» ۱۳۸٤/٦/٦ :: تولد ...
» ۱۳۸٤/٦/٥ :: مرگ ...
» ۱۳۸٤/٦/٥ :: حوصله...
» ۱۳۸٤/٥/٢٩ :: مرد...نامرد...
» ۱۳۸٤/٥/٢۸ :: ایول ...
» ۱۳۸٤/٥/٢٢ :: نبرد در آسمانها ...
» ۱۳۸٤/٥/۱٤ :: عجب رسمی یه رسم زمونه ...
» ۱۳۸٤/٤/٢٤ :: تحفه ی سفر ...
» ۱۳۸٤/٤/٢٤ :: سفر...
» ۱۳۸٤/٤/٢۱ :: دیروز ، امروز ، فردا ...
» ۱۳۸٤/٤/٢۱ :: راه درست...
» ۱۳۸٤/٤/۱۸ :: فاطمه...
» ۱۳۸٤/٤/۱٧ :: قلم ...